CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị  Email
1 Nguyễn Hà Quốc Tín Phó Trưởng phòng Thạc sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Minh Tấn Chuyên viên Kỹ sư  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Bùi Phương Thảo Chuyên viên Cao đẳng  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Mạc Thiện Kim Thi Chuyên viên   Cử nhân  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phan Khắc Lâm Chuyên viên  Cử nhân  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Đặng Bích Như Chuyên viên Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lê Trung Thành Chuyên viên Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.