CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị  Email
1 Nguyễn Hà Quốc Tín Trưởng phòng Tiến sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Minh Tấn Chuyên viên Kỹ sư  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Chí Hiếu Chuyên viên Cử nhân  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Phạm Thành Mật Chuyên viên   Cử nhân  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Đặng Bích Như Chuyên viên Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.