CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN

            1. Chức năng:

   - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

- Phụ trách công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

            2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV trong Trường; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của HSSV, phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất chủ chương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đến HSSV toàn Trường.

- Quản lý hồ sơ thí sinh trúng tuyển, cấp bảng tên cho HSSV.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, cuối khóa và giữa khóa; tổng hợp kết quả, tham mưu cho Hiệu trưởng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp các đơn vị, đoàn thể tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, …

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xác nhận HSSV hưởng các chế độ chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Trường.

- Tổ chức các cuộc thi văn hóa, thể thao và các hoạt động khuyến khích học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội cho HSSV.

- Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật HSSV.

- Quản lý thông tin HSSV ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường.

- Phối hợp cơ quan công an, gia đình theo chỉ đạo của Hiệu trưởng khi có vụ việc liên quan đến HSSV; gửi bảng điểm học tập năm học, thông báo buộc thôi học (để phụ huynh HSSV phản hồi) và quyết định buộc thôi học về gia đình HSSV.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm: công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên,…

- Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin, quảng cáo truyền thông trong phạm vi toàn trường, bao gồm: hệ thống bảng tin, các hình thức truyền thông mềm (Bangron, banner, áp phích,v.v,...), quản lý nội dung phát thanh.

- Tổ chức thông tin và truyền thông, tổ chức các sự kiện phục vụ các hoạt động chính trị và văn hoá của trường.

- Tổ chức đối thoại định kỳ thường niên giữa Hiệu trưởng với HSSV.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ.

- Tham gia các hội đồng bao gồm: Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng; Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc thực hiện thu học phí.

- Phối hợp Phòng Đào tạo thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho sinh viên ở từng năm học theo quy định.