I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng CTCT – QLSV Được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số: 02/QĐ-ĐHTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô.

II. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường;

Phụ trách công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

III. NHIỆM VỤ CHÍNH

- Quản lý hồ sơ thí sinh trúng tuyển, cấp bảng tên cho HSSV;

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” đầu khóa, cuối khóa và giữa khóa;

- Giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống HSSV;

- Đánh giá kết quả rèn luyện, xét khen thưởng và xét kỷ luật HSSV;

- Xác nhận cho HSSV hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước;

- GD pháp luật cho HSSV, đảm bảo an toàn giao thông, ANTT, phòng chống tội phạm;

- Tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm và làm thủ tục cho HSSV tốt nghiệp ra trường;

- Quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú; Phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội nghị, các ngày lễ.