TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

BAN CHỈ ĐẠO CDTNTN HÈ
------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 269/CV-ĐHTĐ

Về việc đảm bảo an toàn khi thực hiện chiến dịch hè năm 2016

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Chiến dịch hè cấp trường;

- Ban Chỉ huy các mặt trận.

Căn cứ kế hoạch số 224/KH-ĐHTĐ ngày 08/6/2016 về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lần 10 năm 2016 của Ban Giám hiệu trường Đại học Tây Đô;

Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lần 10, năm 2016 đề nghị Ban Chỉ huy cấp trường và Ban Chỉ huy các mặt trận quan tâm triển khai rộng rãi đến từng sinh viên tham gia chiến dịch hè các nội dung, cụ thể như sau:

1. Sinh viên tham gia phải có bảng đăng ký tự nguyện tham gia và phải điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong đơn.

2. Tuyệt đối tuân thủ theo sự phân công, điều động của Ban chỉ huy Chiến dịch. Không tự ý quyết định một công việc gì mà chưa được sự thống nhất của người chỉ huy, đội trưởng.

3. Không tổ chức và tham gia các trò chơi liên quan đến sông nước; Không được chèo xuồng, tắm sông, kênh rạch hoặc đùa nghịch dưới nước.

4. Không được uống rượu bia và các chất kích thích khác.

5. Không được đi một mình vào ban đêm, khi đi ra ngoài phải đi từ hai hoặc ba người trở lên (không đi một nam, một nữ) và phải có ý kiến của người chỉ huy, đội trưởng.

6. Tuyệt đối không vi phạm luật giao thông và các quy định của pháp luật Nhà nước.

Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp trường và Ban Chỉ huy các mặt trận triển khai gấp các nội dung trên đến từng sinh viên tham gia chiến dịch. Trường hợp sinh viên có dấu hiệu vi phạm các nội dung trên, Ban Chỉ huy các mặt trận cho viết cam kết và cho rút khỏi chiến dịch.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo;                                                                  TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Như kính gửi;                                                                     TRƯỞNG BAN

- Lưu TCHC.

                                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         TS. NGUYỄN NGỌC MINH