BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 281 /TB-ĐHTĐ

                         Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước

cho học sinh, sinh viên trường Đại học Tây Đô

 

         Căn cứ vào chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên.

Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Đô như sau:

- Những học sinh, sinh viên không biết bơi tuyệt đối không xuống sông, hồ, ao tắm tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra;

        - Khuyến cáo học sinh, sinh viên không nên tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm khác;

          - Học bơi để tăng cường sức khoẻ, phòng chống tai nạn do đuối nước và có khả năng cứu hộ khi cần thiết.

Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thuộc Trường thông báo đến tất cả học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.

           Nơi nhận:                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

- HĐQT (báo cáo);                                                                                                           ( Đã Ký)

- Các đơn vị thuộc trường (để thực hiện);                                                       Nguyễn Ngọc Minh

- Web site Trường;    

- Lưu VT, TC-HC, CTCT-QLSV.