BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

   Số: 50 /TB-ĐHTĐ                                                           Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tặng quà sinh viên các khóa 7, 8, 9, 10, 11 hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2016-2017 trước ngày 01/03/2017 và phương thức đóng học phí đối với sinh viên chưa có thẻ ATM.

      

Căn cứ thông báo số 562/TB-ĐHTĐ ngày 21/12/2016; Thông báo số 563/TB-ĐHTĐ ngày 21/12/2016; Thông báo số 564/TB-ĐHTĐ ngày 21/12/2016; Thông báo số 565/TB-ĐHTĐ ngày 21/12/2016; Thông báo số 566/TB-ĐHTĐ ngày 21/12/2016; về việc thu học phí học kỳ II (2016-2017) đối với sinh viên Đại học Dược khóa 7 và tất cả sinh viên khóa 8, 9, 10, 11 hệ chính quy của Trường Đại học Tây Đô;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Nay, Trường Đại học Tây Đô thông báo đến tất cả sinh viên các khóa về thời gian đóng học phí trước hạn và sinh viên ngành Dược khóa 11 chưa có thẻ ATM (thẻ sinh viên) như sau:

1/ Sinh viên Đại học Dược khóa 7 và sinh viên khóa 8, 9,10,11 đóng học phí trước ngày 01/03/2017 sẽ được nhận 01 nón bảo hiểm tại phòng Tài chính Kế hoạch Trường Đại học Tây Đô.

2/ Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng ngành Dược và Điều dưỡng khóa 11 chưa có thẻ ATM (thẻ sinh viên) sẽ đóng trực tiếp qua tài khoản của Trường Đại học Tây Đô:

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, lớp đại học Dược 11E nộp học phí ghi thông tin:

+ Chủ tài khoản: Trường Đại học Tây Đô

+ Số TK: 102010002023971

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Cái Răng, TP Cần Thơ.

+ Nội dung : Nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên Nguyễn Văn A- Lớp : Đại học Dược 11E – Mã số sinh viên: 1652720401001

Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, các Khoa có liên quan, cố vấn học tập, ban cán sự lớp triển khai, nhắc nhở và đôn đốc sinh viên đóng học phí theo quy định của Nhà trường.

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Phước Quý Quang

      (Đã ký)