TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SV

POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng hoạt động Phòng Công tác chính trị – Quản lý sinh viên

1.1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

1.2. Phụ trách công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công tác chính trị – Quản lý sinh viên

2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong trường; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất chủ chương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

2.2. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đến sinh viên toàn trường.

2.3. Quản lý hồ sơ thí sinh trúng tuyển nhập học, cấp bảng tên cho sinh viên, học viên.

2.4. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, cuối khóa và giữa khóa; tổng hợp kết quả, tham mưu cho Hiệu trưởng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Phối hợp các đơn vị, đoàn thể tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp,…

2.6. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học.

2.7. Tham mưu cho Hiệu trưởng xác nhận sinh viên hưởng các chế độ chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Trường.

2.8. Tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động khuyến khích học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội cho sinh viên.

2.9. Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

2.10. Quản lý thông tin ngoại trú của sinh viên trong thời gian học tập tại trường.

2.11. Phối hợp cơ quan công an, gia đình theo chỉ đạo của Hiệu trưởng khi có vụ việc liên quan đến sinh viên; gửi bảng điểm học tập năm học, thông báo buộc thôi học (để phụ huynh sinh viên phản hồi) và quyết định buộc thôi học về gia đình sinh viên.

2.12. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Hợp tác doanh nghiệp tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm: công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên,…

2.13. Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin, quảng cáo truyền thông trong phạm vi toàn trường, bao gồm: hệ thống bản tin, các hình thức truyền thông mềm (băng rôn, banner, áp phích,...), quản lý nội dung phát thanh.

2.14. Tổ chức thông tin và truyền thông, tổ chức các sự kiện phục vụ các hoạt động chính trị và văn hóa của trường.

2.15. Tổ chức đối thoại định kỳ thường niên giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

2.16. Giúp Hiệu trưởng tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ.

2.17. Tham gia các hội đồng bao gồm: Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng; Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

2.18. Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc thực hiện thu học phí.

2.19. Phối hợp Phòng Đào tạo thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho sinh viên ở từng năm học theo quy định.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông