ĐĂNG KÝ VAY VỐN NGÂN HÀNG, TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Đăng ký Vay vốn ngân hàng: Đăng ký tại đây
Đăng ký Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Đăng ký tại đây
Email: pctctqlsv@tdu.edu.vn
Điện thoại: 02922480602